Portal de transparència

Compliment normatiu

En compliment del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) ha elaborat un Pla de mesures Antifrau, amb l’objectiu de protegir els interessos financers de la UE.

Tot el personal del CED comparteix aquest compromís, assumint com a deures: vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

Pla de Mesures Antifrau Accés al Pla

CODI ÈTIC CAT

Compromís normatiu de la CAS

Declaració d’Absència de conflicte d’interes

Declaració lluita antifrau Consell de Govern CED

CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA RECERCA CAT ESP ENG

 

Agència Antifrau de Catalunya

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves? L’Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diversos canals perquè pugueu denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingueu constància relacionada amb el sector públic català. I sempre garantint la confidencialitat de l’alertador, que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

Accés al formulari

 

IGAE

Igualment, des de l’Administració de l’Estat la IGAE és l’encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat i el control financer i l’auditoria pública, que l’activitat economicofinancera del sector públic estatal s’adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia .

 

Unitat d’informació

Podeu utilitzar aquest formulari per tal de poder exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Accés al formulari