Transferència

La demografia aplicada cobreix la demanda  efectuada per entitats, empreses i institucions, tan públiques com privades, d’estudis específics que incorporin la perspectiva demogràfica en el seu anàlisi. Aquests treballs formen part de l’àmbit de la transferència de coneixement entre el món acadèmic i el teixit social, econòmic i institucional, i es formalitzen a través de contractes o convenis de col·laboració. Els tipus d’estudis realitzats varia en funció de les necessitats i especificitats  pròpies de cada client (empreses, entitats, institucions, etc). Es poden sintetitzar tres grans grups de demandes:

El desenvolupament d’indicadors i de noves metodologies d’anàlisi, així com la generació i el tractament de fonts d’informació diverses (enquestes, registres de població o altres fonts de dades).

La realització d’estudis sobre les transformacions sociodemogràfiques recents, tant de la seva dinàmica demogràfica com d’altres fenòmens socials associats a les poblacions humanes susceptibles de plantejar nous reptes de gestió (fenòmens com els canvis en les formes de convivència o en la participació en el mercat de treball o l’envelliment demogràfic, entre d’altres).

Respondre a les necessitats de les empreses privades i administracions públiques d’estimacions i projeccions de població (activitat, educació, llars i altres característiques) a diferents escales territorials i horitzons temporals amb l’objecte d’avançar-se a l’impacte que sobre la demanda de béns i serveis exerceixen els canvis en les dinàmiques poblacionals i en les característiques sociodemogràfiques de les poblacions.

El CED també és proactiu en la transferència del seu coneixement i aprofita les sinèrgies de les comunitats de recerca estratègica de la UAB i forma part de dues de les tres COREs actualment en funcionament.El CED és el centre de referència a Catalunya i a Espanya en l'elaboració de projeccions de població i estudis sociodemogràfics

Clients