Banc de Dades de Catalunya

Censos de Població 1857, 1860, 1877, 1887, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970

Característiques de la població per sexe, edat, estat civil, residència, naturalesa, instrucció, activitat econòmica, fecunditat i durada del matrimoni (només per a la població femenina), extensió, discapacitat, categoria socioeconòmica i família

Padró Municipal d’Habitants 1975

Característiques de la població per sexe, edat, estat civil, residència, naturalesa, instrucció, activitat econòmica, fecunditat i durada del matrimoni (només per a la població femenina), categoria socioeconòmica i família

Cens de Població 1981

Característiques de la població per sexe, edat, estat civil, residència, naturalesa, instrucció, activitat econòmica, fecunditat i durada del matrimoni (només per a la població femenina), categoria socioeconòmica i família

Moviment Natural de la Població 1860-1974

Característiques dels esdeveniments, tant del nascut i de les mares com de les informacions relatives al propi part, en el cas dels naixements, dels conjuges en el dels matrimonis, i per sexe i edat, per a les defuncions

Moviment Natural de la Població 1975-1985

Característiques dels esdeveniments, tant del nascut i de les mares com de les informacions relatives al propi part, en el cas dels naixements i morts fetals tardanes, dels conjuges en el dels matrimonis, i per sexe i edat, per a les defuncions

Migracions 1960-1985*

Migrants classificats per província de procedència i destinació, incloent destinacions i procedències de l’estranger, estrangers residents a Espanya i bases consulars a Espanya.

Nomenclàtor 1857-1998*

Relació detallada de les entitats, nuclis de població i els disseminats dels diferents municipis: informació de caràcter geogràfic, població de fet i de dret i habitatges

Fogatges de 1497, 1515-16 i 1553

Nombre de llars i transcripció dels noms i cognoms dels caps de família

Evolució i continuïtat de la població dels municipis 1497-2002*

Seguiment dels àmbits territorials, tant en relació als seus límits administratius com a les seves dades poblacionals

Inventari d’arxius parroquials

Estat de conservació i sèries disponibles

*S’inclouen algunes dades i fonts posteriors pel seu caràcter de sèrie històrica.