Formació

Doctorat en Demografia

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

L’objectiu fonamental del programa de Doctorat en Demografia és formar investigadors en l’àmbit de la recerca bàsica i  de l’aplicada en matèria de població. Per tal d’assolir assolir els objectius marcats i obtenir el títol de doctor, és imprescindible l’elaboració d’una tesi doctoral, la qual consistirà en una investigació original.

Aquest programa de doctorat ofereix:

 • la formació acadèmica necessària per  a la consecució dels coneixements, la metodologia i l’anàlisi crítica que permetin la realització d’investigacions originals.
 • les eines per assolir les capacitats comunicatives imprescindibles per a la transmissió i comunicació dels resultats del treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
 • la internacionalització de la formació i de la recerca dels seus doctorands mitjançant estades en institucions i universitats de prestigi internacional.

ESTRUCTURA

El doctorat s’estructura en línies de recerca sota la direcció de professors i investigadors del Departament de Geografia de la UAB i del Centre d’Estudis Demogràfics. La tesi ha de tenir un únic tutor, que pot coincidir o no amb el director de la tesi.

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial, ja sigui espanyol o d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que suposi haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials. Del total de crèdits esmentats, 60 o més  han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat la duració del qual impliqui la consecució d’un mínim de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers. Sense necessitat d’homologar-lo, caldrà la comprovació prèvia de la universitat de que el títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

REQUISITS D’ACCÉS ESPECÍFICS

 • 25%Qualificacions expedient acadèmic
 • 20%Adequació temàtica
 • 15%Afinitat dels estudis d’accés amb l’àrea de Demografia
 • 20%Carta de motivació i entrevista personal
 • 10%Obtenció d’ajuts i beques d’investigació
 • 10%Competència lingüística
 • L’admissió estarà condicionada a l’acceptació per part d’un director de tesi proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat

ADMISSIÓ

 • El candidat que vulgui accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • En el moment de l’admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al doctorand un tutor acadèmic.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A L’ADMISSIÓ

 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de les titulacions de llicenciatura i de màster
 • Proposta del tema del treball d’investigació a desenvolupar com a tesi doctoral.

Més informació

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Coordinador del programa de doctorat: Joaquín Recaño

Representants de les línies de recerca del programa de doctorat en demografia:

Andreu Domingo, Albert Esteve, Juan Antonio Módenes, Iñaki Permanyer, Joana Maria Pujadas MoraJoaquín Recaño, Mariona Riera

BEQUES

PRIORITZACIONS

Criteris de priorització. Ajuts Joan Oró (FI 2024)
Proposta de prioritzacio. Ajuts Joan Oró (FI 2024)

Tret d’excepcions, el programa de doctorat en Demografia implica una dedicació presencial a temps complet. És molt convenient que el doctorand disposi d’un finançament o beca adient per a un període mínim de tres anys. El programa de doctorat dona suport a les sol·licituds de beques competitives nacionals o estrangeres d’aquelles persones amb un bon expedient acadèmic.

Per a més informació sobre l’admissió contactar amb:

Coordinador docent:
Joaquín Recaño / joaquin.recano@uab.cat

Gestió acadèmica:
Inés Brancós Coll / ibrancos@ced.uab.cat
Miquel Valls / mvalls@ced.uab.cat

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 30 60

TESIS DOCTORALS INSCRITES EN EL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA (en curs)

Demandas de cuidado social y multimorbilidad: Un análisis comparativo de los efectos de la transición epidemiológica y desigualdades de género relacionadas con el aumento de la esperanza de vida
Demandas de cuidado social y multimorbilidad: Un análisis comparativo de los efectos de la transición epidemiológica y desigualdades de género relacionadas con el aumento de la esperanza de vida Autor: Calderón Jaramillo , Mariana
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Jeroen Spijker; Elisenda Rentería
Three essays about the queerification of population studies
Three essays about the queerification of population studies Autor: Bercovich Szulmajster , Sabina
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Diederik Boertien
The fertility intention of contemporary Chinese people, from a geographic perspective
The fertility intention of contemporary Chinese people, from a geographic perspective Autor: Fang , Huifen
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Albert Esteve Palós; Juan Galeano Reguera
Interseccionalidad, dinámicas familiares y desigualdad en España
Interseccionalidad, dinámicas familiares y desigualdad en España Autor: Ruiz Ramos , Carlos
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Andrés Castro
La reproducció imperfecta: generacions femenines i reproducció demogràfica i social a Espanya
La reproducció imperfecta: generacions femenines i reproducció demogràfica i social a Espanya Autor: Montfort Chipell , Anna
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Andreu Domingo Valls; Jordi Bayona Carrasco
Uncovering health deterioration and death timing patterns using formal demography
Uncovering health deterioration and death timing patterns using formal demography Autor: Micheletti , Chiara
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Iñaki Permanyer Ugartemendia; Alyson van Raalte; Sergi Trias
Family changes and variation in households’ structure in Latin America from 1960 to the present.
Family changes and variation in households’ structure in Latin America from 1960 to the present. Autor: Becca , Federica
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Albert Esteve Palós; Andrés Castro
Divisió sexual del treball al llarg del curs de vida
Divisió sexual del treball al llarg del curs de vida Autor: Almirall Llambrich , Mireia
Curs inscripció: 2022-2023
Dirigida per: Pau Miret Gamundi; Joan García Román
Metabolisme demogràfic i canvi social a Catalunya al segle XXI
Metabolisme demogràfic i canvi social a Catalunya al segle XXI Autor: Damoun El Yemlahi , Osama
Curs inscripció: 2021-2022
Dirigida per: Andreu Domingo Valls; Jordi Bayona Carrasco
Emancipación residencial en América Latina: características socioeconómicas, demográficas y territoriales de la formación de hogares jóvenes
Emancipación residencial en América Latina: características socioeconómicas, demográficas y territoriales de la formación de hogares jóvenes Autor: Aros Marzá , Nicolás
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Antonio López Gay; Pau Miret Gamundi
Los Centros de Cuidado Infantil: ¿Se ajustan a las demandas poblacionales? El caso de Montevideo & Barcelona
Los Centros de Cuidado Infantil: ¿Se ajustan a las demandas poblacionales? El caso de Montevideo & Barcelona Autor: Juni , Maida
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Albert Esteve Palós; Alba Lanau
Dinámicas de distribución territorial de los grupos de población a partir de la dimensión socioeconómica: Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso
Dinámicas de distribución territorial de los grupos de población a partir de la dimensión socioeconómica: Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso Autor: Andrade Cárdenas , Cristian
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde
Dimensiones de la desigualdad socio-económica en perspectiva histórica, siglos XVIII-XX
Dimensiones de la desigualdad socio-económica en perspectiva histórica, siglos XVIII-XX Autor: Trincado Pizarro , Joaquín Antonio
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora
Family Life Courses and Elderly Wellbeing in China
Family Life Courses and Elderly Wellbeing in China Autor: Chen , Jianji
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Sergi Vidal; Jeroen Spijker
Cross-National Comparisons of Contemporary Family Trajectory Patterns
Cross-National Comparisons of Contemporary Family Trajectory Patterns Autor: Zhu , Min
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Sergi Vidal
Demografía del mundo rural: despoblación, contraurbanización, neorruralidad y poblamiento
Demografía del mundo rural: despoblación, contraurbanización, neorruralidad y poblamiento Autor: Marbán Martínez , Laura
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Antonio López Gay; Joaquín Recaño Valverde
Migración y población africana en España: análisis sociodemográfico y prospectiva
Migración y población africana en España: análisis sociodemográfico y prospectiva Autor: Gastón Guiu , Silvia
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Andreu Domingo Valls; Jordi Bayona Carrasco
El matrimoni entre parents: consanguinitat i afinitat a Espanya, segles XVI-XX
El matrimoni entre parents: consanguinitat i afinitat a Espanya, segles XVI-XX Autor: Ruiz García , Joaquín
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora (CED-UB); Cristina López Villanueva (UB)
Women's education in a global perspective: measurement and implications for family life
Women's education in a global perspective: measurement and implications for family life Autor: Jeffers , Kristen
Curs inscripció: 2018-2019
Dirigida per: Albert Esteve Palós; Ewa Batyra
Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX
Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX Autor: Vendrell Condominas , Jaume
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora

COMISSIÓ ANUAL DE SEGUIMENT

 PROCEDIMENT DE SEGUIMENT ANUAL DEL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA 

Curs 2023-2024 

El seguiment té lloc després de l’admissió i matrícula en el Doctorat, una vegada a l’any, i consisteix en la presentació per part del doctorand/a dels avenços realitzats fins al moment de la celebració de la comissió de seguiment. La superació d’aquesta prova és condició necessària per poder realitzar la matrícula de l’any següent. 

La Comissió Acadèmica del Doctorat haurà d’aprovar i publicar, abans del 20 de desembre de cada curs acadèmic, la composició de les Comissions de Seguiment, el calendari amb les dates i les condicions del seguiment (defensa oral dels avenços en un acte públic i lliurament previ de documentació addicional). 

1. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

La composició de la comissió de seguiment dels Estudis de Doctorat de Demografia serà individual per a cada doctorand/a i estarà formada per tres persones doctores. Els directors/es i els tutors/es no poden formar part d’aquesta Comissió. 

Durant el mes de gener de 2024 s’enviarà a cada doctorand/a un correu electrònic per informar sobre la composició de la seva comissió de seguiment. 

2. CALENDARI DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT

Les comissions de seguiment tindran lloc: 

– 17, 18, 19, 20 i 21 de juny de 2024 (1ª convocatòria) 

– 16, 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2024 (2ª convocatòria) 

El programa de doctorat es posarà en contacte amb cada estudiant per fixar l’hora i data exactes de celebració de cada una de les comissions de seguiment. 

3. LLIURAMENT DELS INFORMES ANUALS DE SEGUIMENT ALS MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT 

3.1. Informe de seguiment anual de la direcció de la tesi doctoral 

El director/a de la tesi haurà de presentar un informe (màxim 500 paraules) que contingui: 

a) Una valoració general de la progressió del doctorand/a des de l’inici dels estudis de doctorat (ED) o de l’últim curs acadèmic. 

b) Una valoració sobre la continuïtat de l’estudiant dins del programa. 

3.2. Informe de seguiment anual de l’estudiant

L’estudiant haurà de presentar als membres de la comissió de seguiment un informe acadèmic oral (màxim 15-20 minuts) que compti amb l’aprovació del director/a i del tutor/a.

A més, previ a la sessió de seguiment caldrà enviar, en suport digital i a cadascun dels membres de la Comissió de seguiment i amb còpia als directors/es i a la responsable de Programes Docents i de Formació del CED, la següent documentació:

 1. Fitxa de seguiment anual CAT / ESP
 2. Projecte de recerca de la tesi doctoral (només doctorands/es de 1er seguiment)
 3. Informe de les activitats realitzades durant el curs 2023-24 CAT / ESP
 4. Presentació a exposar als membres de la comissió de seguiment (format .ppt)
 5. Curriculum vitae actualitzat (format lliure)
 6. Informe del director/a de la tesi doctoral CAT / ESP / ENG

4. DATA DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 

L’estudiant haurà de lliurar la seva documentació així com l’informe del director/a com a màxim el 10 de juny de 2024 (1ª convocatòria) i el 9 de setembre de 2024 (2ª convocatòria): 

5. AVALUACIÓ DE LA PROVA DE SEGUIMENT 

Després de cada sessió els membres de la comissió de seguiment redacten i signen l’acta d’avaluació i informe conjunt del seguiment. 

Els membres de la comissió poden informar: 

favorablement (el doctorand/a ha superat la prova i pot matricular-se en el curs acadèmic següent)

– favorablement amb observacions (el doctorand/a supera el seguiment però haurà d’acomplir les observacions de millora proposades pels membres de la comissió de seguiment) 

desfavorablement (el doctorand/a té l’oportunitat d’una segona convocatòria. S’ha de matricular en el curs següent i en 6 mesos ser avaluat) 

Les actes d’avaluació del seguiment de cada doctorand/a seran arxivades, juntament amb la documentació, pel programa de Doctorat. A continuació s’elaborarà un document amb la relació, per a cada any de seguiment, de doctorands/es presentats a les proves de seguiment juntament amb la qualificació obtinguda*, document que haurà de ser aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), signat pel Coordinador del programa i enviat a l’Escola de Doctorat abans del 30 de setembre de cada any. 

* En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, la CAPD convocarà a l’estudiant de doctorat afectat en el termini fixat per la normativa. 

6. SEGUIMENT NO PRESENCIAL 

D’acord amb la normativa acadèmica que regula els estudis de Doctorat de conformitat amb el RD99/2011, l’article 351. Avaluació del doctorand o doctoranda, punt 2) s’estableix el següent: 

Aquesta avaluació anual, a més, ha d’incloure la presentació oral i presencial del doctorand de l’estat del treball realitzat. En casos excepcionals, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l’informe previ de director i del tutor, substituir la presentació presencial per un altre format. 

TESIS LLEGIDES

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000