Migracions internes, localització espacial de la població i despoblació rural

Descripció

L'evolució recent dels components del creixement demogràfic ha tingut com a resultat un creixent protagonisme de les migracions internes a la redistribució espacial de la població, especialment pel que fa a les escales geogràfiques reduïdes. La migració interna s'erigeix així, ​​com el mecanisme principal que dóna forma als patrons d'assentament humà, incidint de manera decisiva en la dinàmica de concentració i dispersió de la població en el territori, de la qual la despoblació rural és una de les seves vessants més significatives. La nostra línia d'investigació, que privilegia els estudis sobre Catalunya i Espanya, amb incursions sobre Europa i Amèrica Llatina, es vertebra a partir de quatre grans eixos d'anàlisi profundament interrelacionats: (i) l'estudi de les migracions internes en totes les seves formes, els seus determinants demogràfics, socials i econòmics, els comportaments de subgrups de la població en relació amb aquest fenomen i les implicacions sòcio-territorials, (ii) l'anàlisi de les pautes de poblament i distribució espacial de la població, (iii) l'evolució de la despoblació rural, l'estudi dels mecanismes que intervenen en el seu desenvolupament, així com de les polítiques per frenar i invertir aquests processos; i (iv) la demografia espacial, un lloc de trobada entre la geografia de la població i les noves tècniques d'econometria espacial que dibuixen les àrees del territori amb especials concentracions de certes característiques demogràfiques.

Equip

Joaquín Recaño Valverde
Joaquín Recaño Valverde Investigador (UAB/CED) Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Jordi Bayona Carrasco
Jordi Bayona Carrasco Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Julián López Colás
Julián López Colás Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Antonio López Gay
Antonio López Gay Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Paula Andrea Castro Prieto
Paula Andrea Castro Prieto Investigadora en Formació (DEMOS-CED/UAB) Llicenciada en Nutrició i Dietètica (Universidad Nacional de Colombia)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector del CED
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal
CED