Migracions internacionals i territori

Descripció

Els fluxos migratoris internacionals produeixen un impacte desigual en les àrees on s’assenten, modificant la composició sociodemogràfica de la població d’aquests espais i visibilitzant alhora la seva presència. Aquests desequilibris territorials són conseqüència dels diferents determinants que atrauen aquests fluxos i de les mateixes característiques sociodemogràfiques dels migrats. Són objecte d’estudi d’aquesta àrea de recerca els processos vinculats a l’assentament territorial de la immigració internacional, tals com la segregació residencial, la concentració en l’espai i la creixent diversitat en la composició de la població d’aquestes àrees. Aquests processos són observats des d’una visió geodemogràfica, analitzant-ne les causes i les conseqüències, tant des de la perspectiva residencial com la d’altres àmbits, com l’escola. S’estudien els fluxos migratoris d’arribada i de sortida a diferents escales, la composició sociodemogràfica de la població immigrada i autòctona, i les relacions establertes entre els diferents grups de població en el territori. També s’aborda les característiques estructurals de les zones d’assentament, així com la seva evolució en el temps. Aquest anàlisis es realitza a diferents escales geogràfiques, amb especial atenció als barris i seccions censals de les grans àrees urbanes.

Equip

Jordi Bayona Carrasco
Jordi Bayona Carrasco Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector del CED Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Juan Galeano
Juan Galeano Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sílvia Gastón Guiu
Sílvia Gastón Guiu Investigadora en Formació (FPI CED/UAB) Llicenciada en Sociologia (Universidad de Salamanca)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector del CED
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal
CED