Portal de transparència

Canals de comunicació

Sol·licitud d’informació

Podeu utilitzar aquest formulari per tal de poder exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu fer el seguiment de la vostra sol·licitud a través de ‘Tràmits gencat’ (des de l’apartat ‘Estat de les meves gestions’) amb el codi d’identificador (ID) que rebreu quan envieu el formulari, o bé trucant al 012.

Accés al formulari

 

Comunicacions anònimes antifrau

En compliment del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) ha elaborat un Pla de mesures Antifrau, amb l’objectiu de protegir els interessos financers de la UE.

Així es compromet amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d’integritat, objectivitat, proporcionalitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions.

Els empleats del Consorci comparteixen aquest compromís, assumint com a deures: vetllar pels interessos generals,  amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

Pla de Mesures Antifrau CAT

 

Agència Antifrau de Catalunya

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves? L’Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diversos canals perquè pugueu denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingueu constància relacionada amb el sector públic català. I sempre garantint la confidencialitat de l’alertador, que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

Accés al formulari

IGAE

Igualment, des de l’Administració de l’Estat la IGAE és l’encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat i el control financer i l’auditoria pública, que l’activitat economicofinancera del sector públic estatal s’adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia .